Pogrzeb Chrześcijański

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje grabarz Pan Adam Legin (tel. kom.: 696-624-735).

 

2. Za pochowanie na cmentarzu (tzw. „pokładne”) i postawienie ( wybudowanie ) pomnika pobiera się opłaty od wg prawa.

 

Stwierdzam się co następuje:

 

a) pokładne – miejsce na cmentarzu wynosi 500 zł. Odnowienie dzierżawy na 20 lat wynosi 500 zł.

 

b) Powyższa kwota zawiera pokładne na 20 lat zapłacone z góry przy załatwianiu formalności pogrzebowych. Są to opłaty za koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, za energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne i parafialne oraz wynagrodzenie pracowników cmentarnych dbających o porządek i czystość na cmentarzu.

 

c) za podstawienie pomnika wg wcześniej uzgodnionego projektu z ks. Proboszczem wynosi opłata w wysokości 10% wartości pomnika – nagrobka. Jest to opłata przeznaczona na cele określone w punkcie b) regulaminu. Po uzyskaniu zgody ks. Proboszcza i dokonaniu tej opłaty firma kamieniarska może wjechać na cmentarz i postawić pomnik.

 

d) Jednocześnie proszę, aby wszystkie zaległe opłaty związane z przedłużeniem pokładnego wg dotychczasowej stawki zostały uregulowane najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku. Nieuregulowanie w/w opłat spowoduje utratę prawa do dalszego użytkowania grobu, a miejsce to zostanie przeznaczone do ponownego użycia.

 

3. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

 

4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

 

5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • pogrzeb,
 • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
 • budowę i wstawienie nowego pomnika
 • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
 • budowę ławek, kwietników,polbruków i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozbierane.

 

6. Zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

 

7. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 

8. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

 

9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 

10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 

11. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

 

13. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.


Pogrzeb Chrześcijański

(KKK 1680) Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: 'Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie'

 

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu  w kancelarii parafialnej z ks. Proboszczem.

 

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny

 

Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 • Akt zgonu z USC
 • Karta zgonu wydana przez lekarza
 • Informację o przyjęciu sakramentów świętych . W razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej - przyjęcie Komunii świętej - jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Msze święte z ofiar złożonych na kolektę w dniu pogrzebu odprawiane w trzy najbliższe soboty o godz.9.oo

 

O zmarłym należy pamiętać:

 • Msza święta w rocznicę śmierci
 • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
 • 'Wypominki' jednorazowe w miesiącu listopadzie lub roczne

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii w której mieszkał zmarły.

 

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół z należytą czcią troszczy się o godny pochówek, jak tez miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy zatem dbać o to, aby cmentarz był świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał oraz miejscem skupienia i modlitwy. Celem niniejszego regulaminu jest uściślenie postanowień obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, jak również dbałość o zachowanie porządku i powagi miejsca świętego, jakim jest cmentarz.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, siedziba: ul. Szkolna 4, 89-620 Lichnowy.